fbpx

Chính sách hoàn tiền

Mục lục

Với trường hợp khách hàng muốn hủy/trả và hoàn tiền, phía XSale quy định như sau:

A. Không phù hợp với phần mềm

Đối với trường hợp Khách hàng cảm thấy phần mềm không phù hợp với nhu cầu sử dụng trong vòng 03 ngày sử dụng kể từ ngày ký hợp đồng dẫn đến Hợp đồng mua bán phần mềm quản lý bán hàng đã ký giữa hai bên bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì XSale sẽ hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm mà Quý Khách hàng đã thanh toán cho phía công ty. 

Từ sau 03 ngày sử dụng kể từ ngày ký hợp đồng, XSale sẽ không thanh toán bất kỳ một khoản nào cho quý Khách hàng.

B. Chấm dứt hợp đồng

Đối với trường hợp yêu cầu chấm dứt Hợp đồng khi không còn nhu cầu sử dụng, Quý khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho XSale để làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng và thanh toán toàn bộ tiền cước phần mềm, cước sử dụng Dịch vụ phát sinh tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng (được quy định chi tiết trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên)